top of page

TIETOSUOJASELOSTE

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio

 

REKISTERINPITÄJÄ


Tmi Tuula Arola
Y-tunnus: 1136963-9
Osoite: Sääksjärventie 61, 33880 Lempäälä.

 

TIETOSUOJA-ASIOISTA VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

 

Tietosuojavastaava
Tuula Arola

Sähköposti: tuula.aa.arola@gmail.com

 

HENKILÖREKISTERIN NIMI


Valkeakosken sauna- ja kokoustilojen vuokraajarekisteri

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTE JA TARKOITUS

 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on vuokraajan henkilöllisyyden varmistaminen. Vuokraamalla henkilö hyväksyy vuokrausehdot ja ymmärtää, että on vastuussa väärinkäytöksistä.

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

 
Henkilörekisteriin merkittävät tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään.

 

​Valkeakosken sauna- ja kokoustilat vuokrataan joko verkkosivuilta www.valkeakoskensauna.com varauksen tekemällä tai puhelimitse.

 

Vuokraajan tulee olla täysi-ikäinen, joten emme kerää alle 13-vuotiainen henkilöiden henkilötietoja. Jos epäilet, että alle 13-vuotias henkilö on luovuttanut henkilötietojaan rekisteriin, olethan yhteydessä tietosuojavastaavaan, tuula.aa.arola@gmail.com.

 

KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT


Täydellinen nimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Tilojen käyttötarkoitus


Tietoja käytetään vuokraajan henkilöllisyyden varmistamiseen. Vuokrausehtoja rikottaessa niitä käytetään vuokrauksesta vastuussa olevan henkilön saattamiseen vastuuseen.

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN


Rekisterin tiedot on tallennettu EU-alueella toimivan webhotelli-palveluntarjoajan palvelimelle. Henkilötietoja ei siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Mikäli webhotelli-palveluntarjoajan täytyy kuitenkin siirtää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, palveluntarjoaja varmistaa seuraavat asiat:

(i) tietojen siirtämisessä on Euroopan komission vaatimusten mukainen riittävä suojaustaso

tai

(ii) komission hyväksymät vakiolausekkeet ovat voimassa.

Lisätietoja webhotelli-palveluntarjoajan toimenpiteistä ja palveluntarjoajan tietosuojaselosteen löydät osoitteesta

https://www.wix.com/about/privacy

 

HENKILÖTIETOJEN SUOJAUS


Rekisterin tietoihin on pääsy vain rajatulla joukolla Valkeakosken sauna- ja kokoustilojen toiminnassa mukana olevista henkilöistä.
Käytetyt salasanat noudattavat tietoturvallisen salasanan periaatteita.
Fyysisestä turvallisuudesta vastaa webhotelli-palveluntarjoaja.
Rekisterin tietoja säilytetään vain sähköisessä muodossa.

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA


Osallistujan tiedot säilytetään rekisterissä vuokrauksen jälkeen. Tiedot poistetaan rekisteristä kohtuullisessa ajassa vuokrauksen päätyttyä, ja kun vuokrausehtojen noudattamisen on todettu toteutuneen.

PROFILOINTI


Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET


Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos

a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty;
b. rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; tai
c. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Nimi- ja/tai yhteystiedon poistamispyyntö katsotaan vuokrauksen peruuttamiseksi. Vuokrauksen peruutus on tehtävä aina puhelimitse.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos

a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;
b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai
c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Voit halutessasi rajoittaa yhteystietojesi käsittelyä.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

YHTEYDENOTOT


Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään sähköpostitse osoitteeseen tuula.aa.arola@gmail.com.

bottom of page